Leivormen

Introductie

Dit overzichtsartikel beschrijft welke leivormen [^1] er bestaan voor leifruitbomen [^2].

In totaal zijn beschrijvingen opgenomen van meer dan 100 leivormen, maar deze lijst pretendeert niet uitputtend te zijn.

Inzicht in de variatie aan leivormen biedt houvast aan wie zelf leifruitbomen wil kweken. Bij voorbeeld van peer of appel.

Voor maatwerk advies of coaching: Contacteer ons.

[^1]: Synoniemen: fruit leivormen, vormen geleide fruitbomen
[^2]: Synoniemen: geleide fruitboom, fruit-leiboom, fruit-vormboom, vormfruit boom

Classificatie van Leivormen

In de literatuur zijn talrijke leivormen separaat beschreven.
Deze website presenteert als eerste een indeling die hun onderlinge overeenkomsten en verschillen inzichtelijk maakt.

Het creëren van een indeling voor “(lei)vormen” is minder simpel dan het ogenschijnlijk lijkt, en wel om de volgende redenen:

 • leivormen zijn opgebouwd uit vormen die géén (wiskundige) basisvorm zijn
 • elke leivorm kent subvarianten
 • beschrijvende namen worden al snel (te) lang

Gepoogd is om te komen tot een indeling van leivormen die makkelijk en intuitief werkt. Dit betekent onder meer:

 • namen zijn gemoderniseerd (aangepast aan huidige tijdpsgeest)
  Oudere namen en synoniemen worden apart vermeld.
 • korte namen voor leivormen
  Gestreefd is naar namen met weinig lettergrepen.
  Ook zijn nieuwe termen geïntroduceerd, zoals: “U Palmet” en Tweeluik / Drieluik.
 • namen met weinig koppeltekens
 • namen die zich makkelijk laten vertalen, naar Engels en Frans
 • ordening op een wijze die inzicht geeft in de evolutie van leivormen
 • voorvoegsels (zoals: “1-zijdig“) en achtervoegsels (zoals: “zij-aan-zij“) zijn in kleine letters weergegeven, opdat het hoofdtype in één oogopslag te herkennen is.
 • per categorie is één leivorm verheven tot basisvorm
 • heldere illustraties

Onderaan deze pagina is een verantwoording opgenomen over het Nederlands taalgebruik.

Uw feedback, ervaringen en foto’s zijn altijd welkom!

Hoofdtypen

Enkel Snoer

Leivorm met 1 gesteltak

Dubbel Snoer

Leivorm met 2 gesteltakken

Drietand

Leivorm met 3 paralelle gesteltakken

Palmet

Leivorm met 4 of meer paralelle gesteltakken

Waaier

Leivorm met gesteltakken in waaier-vorm

3D Vorm

Leivorm met gesteltakken in 3 dimensies

In Combinatie: Tweeluik / Tweeling

Vaste combinatie van 2 fruitbomen in spiegelbeeld

In Combinatie: Drieluik

Vaste combinatie van 3 fruitbomen

In Combinatie: Serie / Patroon

Serie fruitbomen van hetzelfde type

Contact

Verantwoording Nederlands Taalgebruik

Zelfstandig Naamwoord "Palmet"

Volgens het Groene Boekje kent het zelfstandig naamwoord “palmet” twee geslachten:

 • mannelijk (“de palmet”)
 • vrouwelijk (“het palmet”)

Tussen beide woordvarianten zit wel iets betekenisverschil.
Deze website prefereert:

 • de vrouwelijke vorm (“het Palmet”) als type aanduiding,
  vanuit theoretisch / wetenschappelijk perspectief
 • de mannelijke vorm (“de palmet”) waar het een individuele boom betreft,
  voor situaties in praktijk

Dit betekent dat je in teksten beide varianten door elkaar zult tegenkomen.
Twee kanttekeningen hierbij:

 • Het onderscheid, zoals hierboven aangegeven, zal lang niet altijd consequent toegepast zijn.
 • De meervoudsvorm begint per definitie met het mannelijke lidwoord (de palmetten).

Eén van de overwegingen om in beschrijvingen van typen leivormen bij voorkeur de vrouwelijke term (“het”) of onzijdige term (“een”) te hanteren, is dat dit minder lettergrepen oplevert, en dus een eenvoudiger woordbeeld.
Voorbeeld: “het ge-woon palmet” versus “de ge-wo-ne palmet”.

Een eenvoudiger woordbeeld leest prettiger en verkleint taalbarrieres.

Gebruik van Koppeltekens

Deze website hanteert een (zeer) restrictief beleid ten aanzien van koppeltekens (“-“),
ook al druist dat in tegen de “correcte” spelling volgens het Groene Boekje.

Reden voor deze (bewuste) keuze is dat consequent en correct gebruik van koppeltekens volgens het Groene Boekje soms tot een overvloed aan koppeltekens zou leiden, wat de leesbaarheid voor bezoeker eerder verlaagt dan verhoogt.

Bovendien is het weglaten van koppeltekens enigszins te verantwoorden door betreffende termen als eigennaam te beschouwen.

In praktijk betekent dit dat bij vaak voorkomende termen (eigennamen) koppeltekens gewoonlijk weggelaten zijn,
terwijl ze bij weinig gebruikte termen wel toegepast zijn.

Voorbeelden:

 • “U vorm” (zonder koppelteken!)
  Maar wel:
 • “Spits-Eivormig Palmet” (met koppelteken),
  als tegenhanger van “Eivormig Palmet”.
error: Content is protected !!